تقویم آموزشی

" تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97"

 

"تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97"

انتخاب واحد: سه شنبه 97/11/16 الی پنج شنبه 97/11/18

شروع کلاسها: سه شنبه 97/11/23

ترمیم انتخاب واحد: شنبه  97/11/27و یکشنبه 97/11/28

حذف اضطراری یک درس نظری: شنبه 98/03/04 الی چهارشنبه 98/03/08

مراجعه به سایت و تکمیل فرم ارزشیابی: شنبه 98/03/18 الی چهارشنبه 98/03/22

پایان کلاسها: دوشنبه 98/03/27

امتحانات پایان نیمسال: شنبه 98/04/01 لغایت یکشنبه 04/16 /98