تقویم آموزشی

" تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97"

 

انتخاب واحد دوشنبه 97/06/26 و سه شنبه 97/06/27

شروع کلاسها شنبه 97/06/31

حذف و اضافه و ترمیم انتخاب واحد شنبه 97/07/14 و یکشنبه 97/07/15

حذف اضطراری یک درس نظری شنبه 97/10/01 و یکشنبه 97/10/02

مراجعه به سایت و تکمیل فرم ارزشیابی شنبه 97/10/08 و یکشنبه 97/10/09

پایان کلاسها پنجشنبه 97/10/20

امتحانات پایان نیمسال دوشنبه 97/10/22 لغایت پنجشنبه 11/04 /97