تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول 97-96

  • انتخاب واحد : از 96/6/14 الی 96/6/15
  • شـروع کلاسها : یکشنبه 96/6/19
  • انتخاب واحد با تأخیر همراه با پرداخت شهریه کامل: 96/6/25 الی 96/6/27
  • حذف اضطراری : ( یک درس نظری) 96/9/19 الی 96/9/22
  • مراجعه به سایت مؤسسه جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید :

از 96/9/25 لغایت 96/9/30

  • پایان کلاسها : 96/10/7
  • امتحانات پایان ترم : از96/10/9 لغایت 96/10/21