تقویم آموزشی

 

" تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399"

انتخاب واحد: شنبه 99/06/15 الی سه شنبه 99/06/18

شروع کلاسها: شنبه 99/06/22

ترمیم انتخاب واحد : شنبه 99/06/29 الی دوشنبه 99/06/31

حذف اضطراری یک درس نظری: سه شنبه 99/09/25 الی پنج شنبه 99/09/27

مراجعه به سایت و تکمیل فرم ارزشیابی : شنبه 99/10/06 الی سه شنبه 99/10/09

پایان کلاسها: چهارشنبه 99/10/10

امتحانات پایان نیمسال: پنج شنبه 99/10/11 الی پنج شنبه 99/10/25

آخرین مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع : 99/10/15